Diễm thư – đẳng cấp của làm tình , đã được kiểm định , bao dâm