Hòa MinZy MS 5014 – Da Trắng Dáng MyNhon.

Nguyễn Văn Thoại